ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

To ESA Learning Center μέσω του διαδικτυακού του ιστότοπου https://esalearningcenter.gr/ (εφεξής: «η Iστοσελίδα» ή και «esalearningcenter.gr») παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει, να προβεί σε χρήση των προσφερόμενων μέσω διαδικτύου υπηρεσιών του και να ενημερωθεί για επίκαιρα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των στελεχών ασφάλειας.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (που θα αποκαλείσθε πλέον και «Χρήστης» ή «Χρήστες») και του ESA Learning Center. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της Ιστοσελίδας (οι «Όροι Χρήσης») πριν την περιήγηση στην παρούσα Ιστοσελίδα. Η παραμονή σας στην Ιστοσελίδα δηλώνει την γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης αυτής και τη σύναψη νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ του Χρήστη και του ESA Learning Center. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να εξέλθετε αμέσως από την Ιστοσελίδα.

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Οι Χρήστες ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες του ESA Learning Center ή τρίτων από τις πράξεις στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει αμιγώς πληροφοριακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες παρέχονται καλόπιστα, αλλά το ESA Learning Center δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τυχόν προσφορές κ.λπ., το δε ESA Learning Center επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κ.λπ. της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, οι περιεχόμενες στην Ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κ.λπ. του ESA Learning Center δεν δημιουργούν οποιανδήποτε ευθύνη του απέναντι σε οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Το ESA Learning Center προσφέρει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «Ως Έχει», για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το ESA Learning Center δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας η απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δύναται να ανασταλεί από το ESA Learning Center λόγω συντήρησης αυτής, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Το ESA Learning Center δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία της.

Το ESA Learning Center λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας για την προστασία της Ιστοσελίδας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό καθώς και για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Ωστόσο, το ESA Learning Center δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ελεύθερο από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον εξοπλισμό του Χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία που μπορεί ο Χρήστης να υποστεί συνεπεία των ανωτέρω.

Το ESA Learning Center δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημιά (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, (γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, (δ) ιούς, trojan horses που μπορεί να μεταδοθούν από την Ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, και (ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το ESA Learning Center δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εγκυρότητα ή την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων ούτε την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων πληροφοριών στις εν λόγω ιστοσελίδες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς απλή διευκόλυνση των Χρηστών. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο το ESA Learning Center, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως, αποδοχή των εν λόγω ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους ή σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Τυχόν διασύνδεση δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του ESA Learning Center ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο, τη μορφή και τη λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών, είτε για την πολιτική, που αυτές ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση αυτών των συνδέσμων διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για τους κινδύνους ή τη ζημία που μπορεί να επέλθει σε εσάς από τους σχετικούς ιστότοπους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους παρόχους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το ESA Learning Center δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που υιοθετούνται από τον πάροχο κάθε ιστοτόπου, όπως ευθύνη σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ρητά συμφωνείτε ότι το ESA Learning Center δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, που σχετίζεται µε την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας, εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια του ESA Learning Center. Ρητά συμφωνείται ότι για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του ESA Learning Center για βαριά αμέλεια, θα πρέπει το θιγόμενο πρόσωπο να έχει εγγράφως ενημερώσει για το γεγονός που το θίγει ή δύναται να το θίξει και παρ’ όλα αυτά το ESA Learning Center αδικαιολόγητα να μην προέβη σε κάποια ενέργεια εντός ευλόγου χρόνου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του ESA Learning Center για κάθε άλλου είδους ζημία.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται στην παρούσα μορφή της σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που επιθυμεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων της. Αυτονόητη προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ότι το φυσικό πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί είναι ενήλικο και ικανό για δικαιοπραξία. Ο Χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους Όρους Χρήσης.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπούς παραπλανητικούς, με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας καθώς και κατά τρόπο που αντίκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Επίσης, απαγορεύεται η μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας και της εν γένει μορφοποίησης της ιστοσελίδας, καθώς και η πρόσκληση παρεμβολών οποιασδήποτε μορφής στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές της λειτουργίας της. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης κάνει χρήση της Ιστοσελίδας κατά τρόπο που αντίκειται στους Όρους Χρήσης ή στην κείμενη νομοθεσία, τo ESA Learning Center θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχει κοινοποιηθεί στην Ιστοσελίδα  από τον Χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός του. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που τo ESA Learning Center υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας, καθόσον οι Χρήστες τις Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι τoυ ESA Learning Center για κάθε ζημία, που τυχόν προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αμέλεια, συνεπεία της μη τήρησης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019 το ESA Learning Center όπου απαιτείται (α) ενημερώνει τα Υποκείμενα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (β) χορηγεί στα Υποκείμενα πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία και (γ) ενημερώνει τα Υποκείμενα σχετικά με τα δικαιώματα τους. 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογότυπα, εμπορικά σήματα, διακριτικούς τίτλους, γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, ήχους, video κ.λ.π, αποτελεί πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία τoυ ESA Learning Center το οποίο διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια τoυ ESA Learning Center.

To ESA Learning Center επιτρέπει κατ’ εξαίρεση τη χρήση στοιχείων της Ιστοσελίδας για αυστηρώς προσωπική σας χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και υπό τον όρο ότι τα στοιχεία της Ιστοσελίδας δεν θα τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ότι όλες οι επισημάνσεις πνευματικών και άλλων κατοχυρωμένων δικαιωμάτων θα παραμείνουν ως έχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος επί εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνολογιών κ.λ.π. των οποίων είναι δικαιούχος τo ESA Learning Center ή τρίτοι. Κάθε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας πλην της ανωτέρω αναφερόμενης απαγορεύεται ρητά.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία τoυ ESA Learning Center λόγω παραβίασης δικαιωμάτων του ίδιου ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τους Όρους Χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τους Όρους Χρήσης αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα συμφωνία, αποτελεί ενιαία συμφωνία με οποιονδήποτε άλλον όρο ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη τίθεται στην Ιστοσελίδα, ακόμα κι αν τέτοιος όρος ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη δεν είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση που στο κείμενο της παρούσας συμφωνίας ή σε οποιουδήποτε ενσωματωμένου στην Ιστοσελίδα όρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργείται αντίφαση ή αμφιβολία για το ποια πρόβλεψη υπερισχύει, διευκρινίζεται ότι πάντα θα ισχύει η ειδικότερη πρόβλεψη.

Αν παρά τις παραπάνω προβλέψεις, κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος ή καταχρηστικός ή με οποιονδήποτε τρόπο ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις θα παραμένουν έγκυροι, η δε τυχόν άκυρη διάταξη θα ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένει σε ισχύ στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επικεφαλίδες που αναγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι ενδεικτικής, βοηθητικής φύσης και δεν μπορούν από μόνες τους να προσδιορίσουν το νόημα και το περιεχόμενο οποιασδήποτε διάταξης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα περιέχονται σε αυτούς δεν μπορούν, εκτός αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τoυ ESA Learning Center.

To ESA Learning Center έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά την ανακοίνωση της κάθε τροποποίησης η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της τροποποίησης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τo ESA Learning Center σχετικά με την Ιστοσελίδα του και τις παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση site@esalearningcenter.gr.

Πολιτική για τα Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει και να εξατομικεύσει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Με την περιήγηση στον Ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί με τη χρήση cookies σύμφωνα με αυτό το έγγραφο. Η παρούσα ειδοποίηση συνιστά μια επέκταση του ενημερωτικού banner για τη χρήση των cookies που εμφανίζεται όταν οι χρήστες συνδεθούν για πρώτη φορά στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου αυτού. Υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies:

 • Τεχνικά cookies: απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες.
 • Cookies δημιουργίας προφίλ: χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση.

Τα cookies, είτε «τεχνικά» είτε «δημιουργίας προφίλ», μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ως:

 • • cookies «συνεδρίας», τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης·
 • • «μόνιμα» cookies, τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται με έναν ιστότοπο, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη·
 • • «ιδιόκτητα» cookies, τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται·
 • • cookies «τρίτων μερών», τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται από μέρη εκτός του χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «τεχνικά» cookies και ειδικότερα τους ακόλουθους τύπους cookies:

 1. i) ιδιόκτητα cookies, cookies συνεδρίας ή μόνιμα cookies, που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης συστημάτων·
 2. ii) cookies τρίτων μερών, μόνιμα cookies, που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, μέσω των οποίων η Εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση της πρόσβασης / των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Τα cookies που χρησιμοποιούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και συλλέγουν πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή. Χρησιμοποιώντας δύο cookies, τα μόνιμα cookies και τα cookies συνεδρίας (που λήγουν με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης), το Google Analytics αποθηκεύει επίσης ένα μητρώο με τις ώρες έναρξης των επισκέψεων στον Ιστότοπο και εξόδου από αυτόν. Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει δεδομένα μέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Μπορείτε να επιλέξετε για ποια cookies να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση των cookies τρίτων μερών, οι χρήστες παρέχουν ή αρνούνται να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους απευθείας στον κάτοχο του εν λόγω cookie, στον οποίο αναφέρεται απλώς η Εταιρεία: τα περισσότερα cookies τρίτων μερών που υπάρχουν στον ιστότοπο μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες στο δικό τους πρόγραμμα περιήγησης ή πραγματοποιώντας απευθείας επίσκεψη στους ιστότοπους των φορέων λειτουργίας τους χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή/και να αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα cookies που υπάρχουν στον Ιστότοπο. Ο σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του μέρους που παράγει και διαχειρίζεται αυτά τα cookies εμφανίζεται μαζί με κάθε «cookie τρίτου μέρους»:

COOKIESΤΥΠΟΣΣΚΟΠΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
http://www.esasecurity.gr/Πρώτο Μέρος –

Cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies 
Cookies που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης, καθώς και για την απομνημόνευση της γλώσσας που έχει επιλέξει ο χρήστηςΑυτή η σελίδα
google.gr google.comCookies τρίτου μέρους – μόνιμα cookiesCookie για την υπηρεσία Google Analyticshttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Οδηγίες για τη λειτουργία των cookies στα διάφορα προγράμματα περιήγησης:

Chrome

 1. Επιλέξτε το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Settings
 3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Show advanced settings
 4. Στην ενότητα Privacy επιλέξτε Content settings
 5. Στην ενότητα Cookie αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις βάσει της ενέργειας που απαιτείται για τη διαχείριση των cookies:
  Να επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν και να διαβάζουν δεδομένα για cookies
 6. Διατηρήστε τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
 7. Αποτρέψτε τους ιστότοπους να ορίζουν δεδομένα
 8. Αποκλείστε τα cookie τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
 9. Διαχειριστείτε εξαιρέσεις για ορισμένες τοποθεσίες Internet
 10. Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστότοπων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα Google

Mozilla Firefox

 1. Κάντε κλικ στο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Options
 3. Επιλέξτε την ενότητα Privacy
 4. Στην ενότητα Tracking, επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους ιστότοπους που δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν
 5. Στην ενότητα History, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Use Custom Settings για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελέσετε σχετικά με τα cookies:
  Αποδοχή cookies από ιστότοπους (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί).
 6. Αποδοχή cookies τρίτων μερών (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: πάντα, από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις ή ποτέ).
 7. Αποθηκεύστε τα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: έως ότου λήξουν, όταν ο Firefox είναι κλειστός ή κάθε φορά).
 8. Και πάλι, στην ενότητα History, επιλέξτε Show cookies εάν θέλετε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Mozilla

Internet Explorer

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools
 2. Επιλέξτε Internet Options
 3. Επιλέξτε Privacy
 4. Στο μενού κύλισης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε για να χειριστείτε τα cookies:
  Αποκλεισμός όλων των cookies
 5. Υψηλό
 6. Μέτριο προς Υψηλό
 7. Μέτριο
 8. Χαμηλό
 9. Αποδοχή όλων των cookies
 10. Επιλέξτε συγκεκριμένους ιστότοπους από τους οποίους θα αποδέχεστε cookies: κάντε κλικ στην επιλογή «Sites» και στο πλαίσιο «Address of Website», πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστότοπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Block» ή «Allow»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Microsoft

Safari

 1. Ανοίξτε το Safari
 2. Κάντε κλικ στο Safari
 3. Επιλέξτε Preferences και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Privacy
 4. Στην ενότητα «Block Cookies» επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Safari θα χειρίζεται τα cookies.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Details για να δείτε ποιοι ιστότοποι έχουν αποθηκεύσει τα cookies τους

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα της Apple

Opera

 1. Ανοίξτε το Opera
 2. Επιλέξτε «Settings» στο κεντρικό μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης
 3. Επιλέξτε «Privacy & Security»
 4. Στην ενότητα «Cookies», επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  Επιτρέψτε την τοπική αποθήκευση
 5. Να διατηρούνται τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσω το πρόγραμμα περιήγησής μου
 6. Να μην επιτρέπονται οι τοποθεσίες τρίτων να αποθηκεύουν δεδομένα
 7. Να αποκλείονται τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
 8. Επιλέγοντας το κουμπί  «All cookies and site data» μπορείτε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.